Câu hỏi

Sự khác biệt giữa INNER JOIN và OUTER JOIN?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Còn LEFT JOIN, RIGHT JOINFULL JOIN thì sao? Giả sử bạn đang join vào các columns không có trùng lắp, thì đây là một trường hợp rất phổ biến:

  • Một ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kể tên một số loại index khác?

Xem câu trả lời detail

Primary key và Unique key có mối quan hệ như thế nào với null?

Xem câu trả lời detail

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table?

Xem câu trả lời detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm GROUP BY (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

Xem câu trả lời detail

Kể tên một số nhược điểm của Hash index?

Xem câu trả lời detail