Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa INNER JOINOUTER JOIN trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa INNER JOINOUTER JOIN trong SQL Server nằm ở cách chúng trả về các hàng từ các bảng được kết nối.

INNER JOIN

INNER JOIN trả về các hàng khi có ít nhất một kết quả khớp trong cả hai bảng được kết nối. Nếu không có hàng nào khớp giữa hai bảng, kết quả sẽ không bao gồm hàng đó. INNER JOIN chỉ trả về những hàng mà có giá trị khớp trong cả hai bảng, tức là kết quả của INNER JOIN là giao điểm của hai bảng dựa trên điều kiện được chỉ định

OUTER JOIN

OUTER JOIN trả về tất cả các hàng từ ít nhất một trong hai bảng được kết nối, cùng với các hàng khớp từ bảng kia. Nếu không có hàng nào khớp, OUTER JOIN vẫn sẽ trả về hàng từ bảng được chỉ định (LEFT hoặc RIGHT) và điền NULL vào các cột của bảng kia. OUTER JOIN được chia thành ba loại:

  • LEFT OUTER JOIN (LEFT JOIN): Trả...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Denormalization trong SQL Server là gì?

junior

Foreign key (khóa ngoại) trong SQL Server là gì?

middle

Blocking trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào