Câu hỏi

Trong SQL Server, UNION, MINUS, UNION ALL, INTERSECT có gì khác nhau?

Câu trả lời

Trong SQL Server, UNION, UNION ALL, INTERSECT, và EXCEPT là các toán tử tập hợp cho phép bạn kết hợp kết quả từ hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT để tạo ra một tập kết quả duy nhất. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

UNION

 • UNION kết hợp kết quả của hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT thành một tập kết quả duy nhất và loại bỏ các hàng trùng lặp
 • Ví dụ:
  SELECT column1 FROM table1
  UNION
  SELECT column1 FROM table2;

UNION ALL

 • UNION ALL cũng kết hợp kết quả từ hai hoặc nhiều câu lệnh SELECT nhưng không loại bỏ các hàng trùng lặp, tức là tất cả các hàng từ mỗi câu lệnh SELECT đều được bao gồm
 • Ví dụ:
  SELECT column1 FROM table1
  UNION ALL
  SELECT column1 FROM table2;
  ```...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng Stored Procedures trong SQL Server là gì?

middle

stored procedure trong SQL Server là gì?

entry

SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào