Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Trong SQL Server để lấy 5 records đầu tiên từ một bảng bạn sử dụng câu lệnh như thế nào?

Câu trả lời

Để lấy 5 records đầu tiên từ một bảng trong SQL Server, bạn có thể sử dụng câu lệnh như sau:

SELECT TOP 5 * FROM table_name;

Trong trường hợp bạn muốn lấy 5 records cuối cùng, bạn có thể sử dụng ORDER BY và FETCH FIRST...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy định nghĩa về một temp table trong SQL Server?

middle

Trong SQL Server, con trỏ (cursor) là gì, nó hoạt động như thế nào?

junior

Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào