Câu hỏi

Hash table index hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Giả sử chúng ta muốn chạy một truy vấn để tìm tất cả thông tin chi tiết về bất kỳ nhân viên nào có tên là ‘Abc’? Hash table index hoạt động như thế nào?

SELECT * FROM Employee
WHERE Employee_Name = 'Abc'

**Giải p...

Bạn cần đăng nhập để xem