Câu hỏi

Optimistic Locking và Pessimistic Locking là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Optimistic Locking là một chiến lược trong đó bạn đọc bản ghi, ghi lại version number (các phương pháp khác để thực hiện việc này liên quan đến dates, timestamps hoặc checksums / hashes) và kiểm tra xem phiên bản này (version) có thay đổi không trước khi bạn ghi lại bản ghi (record). Khi bạn ghi lại bản ghi, bạn lọc bản cập nhật trên phiên bản này để đảm ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kể tên một số loại index khác?

Xem câu trả lời detail

Primary key và Unique key có mối quan hệ như thế nào với null?

Xem câu trả lời detail

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table?

Xem câu trả lời detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm GROUP BY (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

Xem câu trả lời detail

Kể tên một số nhược điểm của Hash index?

Xem câu trả lời detail