Câu hỏi

Optimistic LockingPessimistic Locking là gì?

Câu trả lời

Optimistic Locking là một chiến lược trong đó bạn đọc bản ghi, ghi lại version number (các phương pháp khác để thực hiện việc này liên quan đến dates, timestamps hoặc checksums / hashes) và kiểm tra xem phiên bản này (version) có thay đổi không trước khi bạn ghi lại bản ghi (record). Khi bạn ghi lại bản ghi, bạn lọc bản cập nhật trên phiên bản này để đảm ...

Bạn cần đăng nhập để xem