Câu hỏi

Optimistic LockingPessimistic Locking trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, Optimistic LockingPessimistic Locking là hai kỹ thuật kiểm soát đồng thời (concurrency control) được sử dụng để quản lý truy cập đồng thời vào cơ sở dữ liệu. Dưới đây là mô tả về hai loại khóa này:

Optimistic Locking:

  • Dựa trên giả định rằng xung đột hiếm khi xảy ra và hầu hết các giao dịch có thể hoàn thành mà không bị can thiệp.
  • Giao dịch không giữ khóa trên dữ liệu mà họ đọc hoặc ghi, mà thay vào đó, kiểm tra xung đột vào cuối giao dịch trước khi cam kết các thay đổi.
  • Sử dụng timestamp hoặc số phiên bản được liên kết với mỗi bản ghi trong cơ sở dữ liệu để phát hiện xung đột.
  • Giảm chi phí của việc khóa và mở khóa dữ liệu, cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của cơ sở dữ liệu.
  • Tuy nhiên, có thể tăng số lần hủy và khởi động lại giao dịch, không phù hợp cho các tình huống xung đột t...
Bạn cần đăng nhập để xem