Câu hỏi

Thứ tự của SQL SELECT trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, thứ tự thực hiện của câu lệnh SELECT khi sử dụng các thành phần khác nhau trong truy vấn là như sau:

  1. FROM: Xác định bảng nguồn từ đâu dữ liệu được truy xuất.
  2. WHERE: Lọc các hàng từ bảng nguồn dựa trên điều kiện cụ thể.
  3. GROUP BY: Nhóm các hàng có giá trị cột giống nhau.
  4. HAVING: Lọc các nhóm được tạo bởi GROUP BY dựa trên điều kiện cụ thể.
  5. SELECT: Chọn các cột cụ thể từ kết quả của các bước trước.
  6. DISTINCT: Loại bỏ các hàng trùng lặp trong kết quả.
  7. ORDER BY: Sắp xếp các hàng trong kết quả cuối cùng theo một hoặc nhiều cột.
  8. LIMIT / OFFSET: Giới hạn số lượng hàng trả về và bỏ qua một s...
Bạn cần đăng nhập để xem