Câu hỏi

Kể tên các loại Triggers trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, có hai loại chính của Triggers:

  1. DML Triggers (Data Manipulation Language Triggers): Được kích hoạt khi có các thao tác dữ liệu như INSERT, UPDATE, hoặc DELETE được thực hiện trên một bảng. Các loại DML Triggers bao gồm:
    • AFTER Triggers (hoặc FOR Triggers): Chạy sau khi thao tác dữ liệu được thực hiện. Chúng thường được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, ghi nhật ký các thay đổi, hoặc cập nhật các bản ghi liên quan
    • INSTEAD OF Triggers: Chạy thay vì thao tác dữ liệu mà chúng được định nghĩa để theo dõi. Chúng thường đượ...
Bạn cần đăng nhập để xem