Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Kể tên các loại Triggers trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, có hai loại chính của Triggers:

  1. DML Triggers (Data Manipulation Language Triggers): Được kích hoạt khi có các thao tác dữ liệu như INSERT, UPDATE, hoặc DELETE được thực hiện trên một bảng. Các loại DML Triggers bao gồm:
    • AFTER Triggers (hoặc FOR Triggers): Chạy sau khi thao tác dữ liệu được thực hiện. Chúng thường được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, ghi nhật ký các thay đổi, hoặc cập nhật các bản ghi liên quan
    • INSTEAD OF Triggers: Chạy thay vì thao tác dữ liệu mà chúng được định nghĩa để theo dõi. Chúng thường đượ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Định nghĩa các thuộc tính ACID trong SQL Server là gì?

middle

Làm thế nào để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng trong SQL Server?

middle

Thứ tự của SQL SELECT trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào