Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Blocking trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Blocking trong SQL Server xảy ra khi một kết nối cơ sở dữ liệu giữ một khóa và một kết nối thứ hai cần một khóa trên cùng một đối tượng, điều này buộc kết nối thứ hai phải chờ đợi cho đến khi kết nối đầu tiên hoàn thành[1]. Mặc dù khóa là một hiện tượng tự nhiên trong SQL Server để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu, nhưng việc chặn (blocking) có thể gây ra vấn đề khi một tài nguyên bị khóa và các quá trình khác bắt đầu chờ đợi tài nguyên đó

Có nhiều cách để xác định chi tiết về các ID quá trình hệ thống (spids) liên quan đến việc chặn, bao gồm

  • Sử dụng thủ tục lưu trữ hệ thống sp_who2....
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cách tạo row number trong SQL Server mà không cần ROWNUM như thế nào?

junior

Cổng TCP/IP nào mà SQL Server chạy?

middle

IDENTITY trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào