Câu hỏi

Default trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, DEFAULT là một ràng buộc (constraint) được sử dụng để cung cấp một giá trị mặc định cho một cột trong bảng. Khi một hàng mới được thêm vào bảng mà không có giá trị cụ thể nào được cung cấp cho cột đó, giá trị mặc định sẽ được sử dụng.

Mục đích của DEFAULT:

  • Đảm bảo rằng cột luôn có một giá trị, ngay cả khi không có giá trị nào được cung cấp trong lệnh INSERT.
  • Giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu và ngăn chặn các giá trị NULL không mong muốn, nếu cột không được định nghĩa cho phép NULL.

Cách sử dụng DEFAULT:

Khi tạo bảng mới: Bạn có thể định nghĩa ràng buộc DEFAULT ngay khi tạo bảng mới.

CREATE TABLE Students (
    ID int,
    Name varchar(255),
    Marks int DEFAULT 0
);

Trong ví dụ trên, cột Marks sẽ có giá trị mặc định là 0 nếu không có giá trị nào được cung cấp.
...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giả sử một cột Student có hai cột, NameMarks. Làm thế nào để có được NameMarks của ba sinh viên top đầu?

senior

Hash table index trong SQL Server hoạt động như thế nào?

entry

SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào