Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Trigger trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, Trigger là một đối tượng cơ sở dữ liệu đặc biệt được thiết kế để tự động phản ứng với các sự kiện nhất định trong cơ sở dữ liệu. Cụ thể, trigger thường được sử dụng để tự động thực hiện các hành động như cập nhật, kiểm tra, hoặc tính toán sau khi các thao tác DML (Data Manipulation Language) như INSERT, UPDATE, hoặc DELETE được thực hiện trên bảng.

Có hai loại trigger chính trong SQL Server:

  1. DML Triggers: Được kích hoạt khi có thao tác DML xảy ra trên bảng hoặc view. Chúng có thể được phân loại thành:
    • AFTER Triggers (đôi khi được gọi là FOR Triggers): Chạy sau khi thao tác DML hoàn tất.
    • INSTEAD OF Triggers: Chạy thay vì thao tác DML, cho phép bạn ghi đè hành động mặc định của th...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm sao để thực hiện IFTHEN trong SQL Server?

middle

Kể tên một số loại index trong SQL Server?

middle

ROWID trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào