Câu hỏi

IDENTITY trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Trong SQL Server, IDENTITY là một thuộc tính được sử dụng để tự động tạo ra giá trị số tăng dần cho một cột trong bảng. Thuộc tính này thường được sử dụng cho cột khoá chính (primary key) để đảm bảo mỗi hàng (record) trong bảng có một giá trị duy nhất. IDENTITY được xác định bởi hai giá trị: seed (giá trị khởi đầu) và increment (giá trị tăng thêm).

  • Seed: Là giá trị bắt đầu của cột IDENTITY. Đây là giá trị đầu tiên được sử dụng khi bảng được tạo.
  • Increment: Là giá trị được thêm vào sau mỗi lần một hàng mới được thêm vào bảng.

Khi một hàng mới được thêm vào bảng, SQL Server sẽ tự động tạo ra một giá trị mới cho cột IDENTITY bằng cách lấy giá trị IDENTITY cuối cùng và thêm vào giá trị increment. Ví dụ, nếu seed là 1 và increment...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

B-trees index trong SQL Server hoạt động như thế nào?

middle

Index trong SQL Server là gì?

middle

Sự khác biệt giữa các lệnh TRUNCATE, DELETEDROP trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào