Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt về cách sử dụng giữa `User define...

Câu trả lời

Trong SQL Server, User Defined Functions (UDF)Stored Procedures là hai loại đối tượng cơ sở dữ liệu phục vụ cho các mục đích khác nhau và có những đặc điểm sử dụng cụ thể:

User Defined Functions (UDF)

  • Phải trả về một giá trị: UDF luôn phải trả về một giá trị, có thể là một giá trị đơn (scalar) hoặc một bảng (table)
  • Chỉ cho phép tham số đầu vào: UDF chỉ có thể nhận tham số đầu vào và không hỗ trợ tham số đầu ra
  • Chỉ cho phép câu lệnh SELECT: UDF chỉ cho phép sử dụng câu lệnh SELECT trong khi không cho phép thực hiện các câu lệnh DML (INSERT, UPDATE, DELETE)
  • Có thể được gọi từ câu lệnh SELECT/WHERE/HAVING: UDF có thể được nhúng trực tiếp vào các phần của câu lệnh SELECT, WHERE, HAVING, giúp tính toán hoặc biến đổi dữ liệu một cách linh hoạt
  • Không hỗ trợ quản lý giao dịch: UDF không cho phép sử dụng các câu lệnh quản lý giao dịch như BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK

Stored Procedures

  • Trả về giá trị là tùy chọn: Stored Procedure có thể không trả về giá trị hoặc trả về nhiều giá trị thông qua tham số đầu ra (...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các lệnh TRUNCATE, DELETEDROP trong SQL Server là gì?

middle

So sánh Function với Stored Procedure trong SQL Server?

middle

IDENTITY trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào