Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt về cách sử dụng giữa User defined functions (UDF)Stored procedure?

Câu trả lời

UDF có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong các truy vấn, tức là tron...

Bạn cần đăng nhập để xem