Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt về cách sử dụng giữa User defined functions (UDF) và Stored procedure?

senior
Ẩn câu trả lời detail

UDF có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu trong các truy vấn, tức là trong...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kể tên một số loại index khác?

Xem câu trả lời detail

Primary key và Unique key có mối quan hệ như thế nào với null?

Xem câu trả lời detail

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table?

Xem câu trả lời detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm GROUP BY (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

Xem câu trả lời detail

Kể tên một số nhược điểm của Hash index?

Xem câu trả lời detail