Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

TruncateDelete ảnh hưởng như thế nào đến Identity trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, cả TRUNCATEDELETE đều là các lệnh được sử dụng để xóa dữ liệu khỏi bảng, nhưng chúng ảnh hưởng đến giá trị IDENTITY theo những cách khác nhau:

TRUNCATE

  • Reset giá trị Identity: Lệnh TRUNCATE sẽ reset giá trị IDENTITY về giá trị seed ban đầu của bảng. Điều này có nghĩa là sau khi thực hiện TRUNCATE, giá trị IDENTITY cho hàng mới tiếp theo sẽ bắt đầu lại từ giá trị seed
  • Yêu cầu quyền Alter table: Để thực hiện TRUNCATE, bạn cần có quyền ALTER trên bảng
  • Không kích hoạt trigger: TRUNCATE không kích hoạt bất kỳ trigger nào được áp dụng cho bảng

DELETE

  • Giữ nguyên giá trị Identity: Ngược lại với TRUNCATE, lệnh DELETE không reset giá trị IDENTITY. Nếu bạn xóa một số hoặc tất cả hàng bằng DELETE, giá trị IDENTITY...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong SQL Server, sự khác nhau giữa UNIQUEPRIMARY KEY constraints là gì?

entry

SQL Server là gì?

middle

Giả sử một cột Student có hai cột, NameMarks. Làm thế nào để có được NameMarks của ba sinh viên top đầu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào