Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa một Local temp table và một Global temp table trong SQL Server là gì?

Câu trả lời

Một Local temp table trong SQL Server chỉ có thể được truy cập trong khoảng cách từ xuất phát của nó, ví dụ như kết nối. Nó sẽ được xóa khi kết nối đó kết thúc hoặc khi người dùng xóa bảng đó. Bạn có thể tạo ra một Local temp table từ bất kỳ đầu vào cơ sở dữ liệu nào, nhưng luôn được tạo trong tempdb. Một Local temp table là một bảng đơn giản, bạn phải xóa bảng cũ trước khi có thể tạo và cập nhật một bản sao mới của bảng Local temp table.

Một Global temp table trong SQL Server có thể được truy cập từ nhiều kết nối khác nhau. Chúng sẽ được xóa khi kết nối đã kết thúc và khi cuối cùng các kết nối đang tham chiếu đến bảng đó ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các lệnh TRUNCATE, DELETEDROP trong SQL Server là gì?

junior

Primary Key (Khóa chính) trong SQL Server là gì?

middle

Sự khác biệt giữa mệnh đề Having và mệnh đề Where trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào