Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Primary keyUnique key có mối quan hệ như thế nào với null trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, Primary keyUnique key có mối quan hệ khác nhau với giá trị NULL như sau:

 1. Primary Key:

  • Một Primary Key không thể chứa giá trị NULL. Điều này đảm bảo rằng mỗi hàng trong bảng có thể được xác định một cách duy nhất bởi giá trị của Primary Key
  • Mỗi bảng chỉ có thể có một Primary Key, và Primary Key thường được sử dụng làm chỉ mục chính để tăng tốc độ truy vấn dữ liệu
  • Primary Key thường được tạo từ một cột hoặc một tổ hợp các cột trong bảng
 2. Unique Key:

  • Một Unique Key đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong cột là duy nhất
  • K...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm cách nào để UPDATE từ một SELECT trong SQL Server?

middle

Sự khác biệt giữa INNER JOINOUTER JOIN trong SQL Server là gì?

middle

Làm thế nào một index có thể giúp tăng hiệu suất trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào