Câu hỏi

Giả sử một cột Student có hai cột, NameMarks. Làm thế nào để có được NameMarks của ba sinh viên top đầu?

Câu trả lời

Để có được NameMarks của ba sinh viên top đầu, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL với từ khóa SELECT TOP (trong SQL Server), LIMIT (trong MySQL), hoặc FETCH FIRST (trong Oracle). Dưới đây là cách thực hiện cho mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

SQL Server / MS Access:

SELECT TOP 3 Name, Marks FROM Student ORDER BY Marks DESC;

MySQL:

SELECT Name, Marks FROM Student ORDER BY Marks DESC LIMIT 3;

Or...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

DMVDMF trong SQL Server là gì?

middle

stored procedure trong SQL Server là gì?

senior

Điều gì sẽ xảy ra nếu không có index trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào