Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Giả sử một cột Student có hai cột, NameMarks. Làm thế nào để có được NameMarks của ba sinh viên top đầu?

Câu trả lời

Để có được NameMarks của ba sinh viên top đầu, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL với từ khóa SELECT TOP (trong SQL Server), LIMIT (trong MySQL), hoặc FETCH FIRST (trong Oracle). Dưới đây là cách thực hiện cho mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu:

SQL Server / MS Access:

SELECT TOP 3 Name, Marks FROM Student ORDER BY Marks DESC;

MySQL:

SELECT Name, Marks FROM Student ORDER BY Marks DESC LIMIT 3;

Or...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Row constructors trong SQL Server là gì?

middle

Làm sao để thực hiện IFTHEN trong SQL Server?

senior

Chi phí cho một database index trong SQL Server là bao nhiêu?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào