Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Hãy định nghĩa về một temp table trong SQL Server?

Câu trả lời

Trong SQL Server, một temp table (bảng tạm thời) là một loại bảng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời trong quá trình thực thi một batch, stored procedure, hoặc script. Có hai loại bảng tạm thời chính:

  1. Local Temp Table: Được định nghĩa bằng cách sử dụng một dấu gạch dưới (#) trước tên bảng. Bảng tạm thời cục bộ chỉ có thể được truy cập trong phiên làm việc (session) mà nó được tạo ra và sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc.

    CREATE TABLE #LocalTempTable (ID int, Name varchar(50));
  2. Global Temp Table: Được...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa Clustered indexNon-Clustered index trong SQL Server là gì?

senior

Statistics trong SQL Server là gì?

middle

Sự khác biệt giữa một Local temp table và một Global temp table trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào