Câu hỏi

Làm cách nào để view có thể được sử dụng để cung cấp lớp bảo mật cho ứng dụng của bạn?

Câu trả lời

  • View có thể được sử dụng để hiển thị dữ liệu có chọn lọc cho người dùng. Ví dụ hãy xem xét bảng Customer có các cột bao...
Bạn cần đăng nhập để xem