Câu hỏi

Làm cách nào để view có thể được sử dụng để cung cấp lớp bảo mật cho ứng dụng của bạn?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • View có thể được sử dụng để hiển thị dữ liệu có chọn lọc cho người dùng. Ví dụ hãy xem xét bảng Customer có các cột bao...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Kể tên một số loại index khác?

Xem câu trả lời detail

`Primary key` và `Unique key` có mối quan hệ như thế nào với `null`?

Xem câu trả lời detail

Làm sao insert kết quả của một `stored procedure` vào một `temporary table`?

Xem câu trả lời detail

Chọn hàng đầu tiên trong mỗi nhóm `GROUP BY` (bài toán tìm n lớn nhất trong mỗi group)?

Xem câu trả lời detail

Kể tên một số nhược điểm của `Hash index`?

Xem câu trả lời detail