Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Kích thước bảng có bị giảm khi bạn xóa dữ liệu khỏi bảng trong SQL Server không?

Câu trả lời

Khi bạn xóa dữ liệu khỏi một bảng trong SQL Server, kích thước của bảng không giảm ngay lập tức. Thực tế, máy chủ SQL chỉ đánh dấu các hàng (row) đã bị xóa là không còn tồn tại, nhưng không giải phóng không gian vật lý trên ổ đĩa. Do đó, dữ liệu vẫn được giữ lại trong file dữ liệu của cơ sở dữ liệu và không làm giảm kích thước thực sự của bảng trên ổ đĩa.

Nếu bạn muốn giảm kích thước vật lý của bảng sau khi xóa dữ liệu, bạn có thể thực hi...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

stored procedure trong SQL Server là gì?

senior

Statistics trong SQL Server là gì?

middle

Blocking trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào