Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Làm sao để thực hiện IFTHEN trong SQL Server?

Câu trả lời

Để thực hiện IF... THEN trong SQL Server, bạn có thể sử dụng cấu trúc điều kiện IF...ELSE. Dưới đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh IF trong SQL Server:

IF boolean_expression
BEGIN
    -- statement_block được thực thi khi biểu thức boolean là TRUE
END

Trong trường hợp biểu thức boolean được đánh giá là TRUE, các câu lệnh trong khối BEGIN...END sẽ được thực thi. Ngược lại, nếu biểu thức boolean là FALSE, khối lệnh đó sẽ bị bỏ qua và quyền điều khiển của chương trình sẽ được chuyển sang câu lệnh sau từ khóa END.

Ví dụ:

DECLARE @sales INT;
...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thứ tự của SQL SELECT trong SQL Server là gì?

senior

Filegroup trong SQL Server là gì?

middle

Định nghĩa các thuộc tính ACID trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào