Câu hỏi

Làm sao để thực hiện IFTHEN trong SQL Server?

Câu trả lời

Để thực hiện IF... THEN trong SQL Server, bạn có thể sử dụng cấu trúc điều kiện IF...ELSE. Dưới đây là cú pháp cơ bản của câu lệnh IF trong SQL Server:

IF boolean_expression
BEGIN
    -- statement_block được thực thi khi biểu thức boolean là TRUE
END

Trong trường hợp biểu thức boolean được đánh giá là TRUE, các câu lệnh trong khối BEGIN...END sẽ được thực thi. Ngược lại, nếu biểu thức boolean là FALSE, khối lệnh đó sẽ bị bỏ qua và quyền điều khiển của chương trình sẽ được chuyển sang câu lệnh sau từ khóa END.

Ví dụ:

DECLARE @sales INT;
...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Deadlock được giải quyết như thế nào trong SQL Server?

middle

Blocking trong SQL Server là gì?

junior

Định nghĩa JOIN và các loại JOIN khác nhau trong SQL Server?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào