Câu hỏi

Giải thích về container trong Docker?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Container là một đơn vị tiêu chuẩn của phần mềm đi kèm với các phần phụ thuộc để các ứng dụng có thể được triển khai nhanh chóng và đáng tin cậy trên các nền tảng tính toán khác nhau.

Docker có thể được hình dung như một con tàu lớn (docker) chở những thùng sản phẩm...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

React Fibersss là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm sao đảm bảo container1 chạy trước container2 trong khi dùng docker compose?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng docker cho nhiều môi trường ứng dụng?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của container trong Docker là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn có thể chạy bao nhiêu container trong docker và các yếu tố ảnh hưởng đến giới hạn này là gì?

Xem câu trả lời detail