Câu hỏi

Deep linking trong iOS là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Deep linking là các liên kết đưa người dùng trực tiếp đến một ứng dụng thay vì trang web hoặc cửa hàng bằng cách sử dụng URI (Uniform Resource Identifier) hoặc các universal links. URI là mộ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trong iOS?

Xem câu trả lời detail

Cách triển khai storage và persistence trong iOS?

Xem câu trả lời detail

Giải thích lệnh @dynamic và @synthesize trong Objective-C?

Xem câu trả lời detail

Dynamic dispatch là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa strong, weak, readonly và copy?

Xem câu trả lời detail