Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Nêu các đặc điểm của Switch trong swift?

Câu trả lời

Trong Swift, switch là một cấu trúc điều khiển luồng (flow control) cho phép bạn kiểm tra một biến và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên giá trị của biến đó. Dưới đây là một số đặc điểm của switch trong Swift:

  1. Không Cần break: Trong một số ngôn ngữ lập trình khác, bạn cần thêm từ khóa break để ngăn không cho các trường hợp (case) tiếp theo được thực thi. Trong Swift, mỗi case tự động kết thúc sau khi mã trong nó được thực thi, do đó không cần break
  2. Không Có Sự Rơi Tự Do (No Fallthrough): Swift không cho phép các case rơi tự do vào nhau. Nếu bạn muốn một case tiếp tục thực thi vào case tiếp theo, bạn cần sử dụng từ khóa fallthrough
  3. Phải Đầy Đủ (Exhaustiveness): Swift yêu cầu bạn phải xử lý tất cả các khả năng có thể xảy ra trong switch. Nếu có khả năng một giá trị không được xử lý, bạn cần thêm một case mặc định (default) để xử lý trường hợp đó
  4. Sử Dụng Khoảng Giá Trị (Ranges): Bạn có thể sử dụng các khoảng giá trị trong case để kiểm t...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Một Serial Queue trong Swift là gì?

middle

Trong Swift, sự khác biệt giữa static funcclass func là gì?

middle

Khi nào sử dụng các tham chiếu strong, weakunowned trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào