Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Dictionary trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong Swift, Dictionary là một cấu trúc dữ liệu chứa các cặp key-value, nơi mỗi key duy nhất được liên kết với một giá trị. Dictionaries trong Swift được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu theo cách mà bạn có thể truy cập nhanh chóng giá trị bằng cách sử dụng key tương ứng.

Đặc điểm của Dictionary trong Swift:

  • Không có thứ tự: Các phần tử trong Dictionary không được sắp xếp theo một thứ tự cụ thể nào.
  • Truy cập nhanh: Việc truy cập giá trị thông qua key trong Dictionary diễn ra rất nhanh, giúp tối ưu hóa hiệu suất khi bạn cần tìm kiếm hoặc cập nhật dữ liệu.
  • Key duy nhất: Mỗi key trong Dictionary là duy nhất, và mỗi key được liên kết với một giá trị cụ thể.
  • Loại dữ liệu linh hoạt: Cả key và value trong Dictionary có thể là bất kỳ loại dữ liệu nào, nhưng tất cả các key phải cùng một loại và tất cả các value cũng phải cùng một loại.

Cách tạo v...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào bạn nên sử dụng self trong một phương thức trong Swift?

middle

Framework JSON nào được hỗ trợ trong Swift?

expert

Sự khác biệt giữa @escaping@nonescaping Closures trong Swift là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào