Câu hỏi

Giá trị của 'len' là bao nhiêu? Giải thích?

var array1 = [1, 2, 3, 4, 5]
var array2 = array1
array2.append(6)
var len = array1.count

Câu trả lời

Giá trị của len trong đoạn mã Swift được cung cấp là 5.

Giải thích: Khi bạn gán array2 = array1, array2 trở thành một bản sao của array1 và bất kỳ thay đổi nào đối với array2 sẽ không ảnh hưởng đến array1. Do đó, khi array2.append(6) được thực hiện, phần tử 6 được thêm vào array2 nhưng không ảnh hưởng đến array1. Vì vậy,...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

ARC trong Swift là gì?

middle

Sự khác nhau giữa as? , as! and as trong Swift là gì?

middle

Các cách để thực hiện chạy đồng thời nhiều tác vụ trong iOS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào