Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các thuộc tính atomicnonatomic trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong lập trình iOS với Objective-C, các thuộc tính atomicnonatomic đều liên quan đến việc truy cập đa luồng đến các thuộc tính của đối tượng. Dưới đây là sự khác biệt chính giữa chúng:

  1. Atomic:

    • Atomic là mặc định khi bạn không chỉ định rõ ràng atomic hoặc nonatomic trong khai báo thuộc tính.
    • Khi một thuộc tính được khai báo là atomic, truy cập đến thuộc tính đó (tức là, đọc và ghi giá trị) được đảm bảo là an toàn với thread. Điều này có nghĩa là bạn sẽ luôn nhận được một giá trị hoàn chỉnh khi đọc và giá trị được ghi hoàn toàn trước khi thực hiện đọc tiếp theo.
    • Để đạt được điều này, có thể sử dụng khóa hoặc cơ chế đồng bộ hóa khác để đảm bảo rằng chỉ một thread có thể truy cập thuộc tính tại một thời điểm.
    • Tuy nhiên, atomic không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu ở mức độ cao hơn, n...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Swift, sự khác biệt giữa static funcclass func là gì?

junior

Có bao nhiêu loại Collection trong Swift?

middle

Sự khác biệt giữa AndroidiOS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào