Câu hỏi

Sự khác biệt giữa strong, weak, readonly và copy?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Strong: Thuộc tính này duy trì một tham chiếu đến thuộc tính trong suốt thời gian tồn tại của một đối tượng. Khi bạn khai báo strong, bạn có ý định "sở hữ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trong iOS?

Xem câu trả lời detail

Cách triển khai storage và persistence trong iOS?

Xem câu trả lời detail

Giải thích lệnh @dynamic và @synthesize trong Objective-C?

Xem câu trả lời detail

Dynamic dispatch là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa strong, weak, readonly và copy?

Xem câu trả lời detail