Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Từ khóa "mutating" trong Swift có nghĩa là gì?

Câu trả lời

Trong Swift, từ khóa "mutating" được sử dụng trong định nghĩa của phương thức của một struct hoặc enum để chỉ ra rằng phương thức đó sẽ thay đổi trạng thái của đối tượng. Mặc định, các instance của struct và enum trong Swift là không thể thay đổi (immutable), điều này có nghĩa là bạn không thể thay đổi bất kỳ thuộc tính nào của chúng sau khi chúng đã được khở...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Swift, sự khác biệt giữa raw valuesassociated values trong enumerations là gì?

middle

NSError trong Swift là gì?

junior

Nêu các đặc điểm của Switch trong swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào