Câu hỏi

Sự khác biệt giữa KVC và KVO trong Swift?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • KVC (Key-Value Coding): Nó cho phép các thuộc tính của đối tượng được truy cập trong th...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trong iOS?

Xem câu trả lời detail

Cách triển khai storage và persistence trong iOS?

Xem câu trả lời detail

Giải thích lệnh @dynamic và @synthesize trong Objective-C?

Xem câu trả lời detail

Dynamic dispatch là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa strong, weak, readonly và copy?

Xem câu trả lời detail