Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa KVCKVO trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong Swift và iOS, Key-Value Coding (KVC)Key-Value Observing (KVO) là hai khái niệm quan trọng, thường được sử dụng để tương tác và quan sát các đối tượng.

Key-Value Coding (KVC)

  • Định nghĩa: KVC là một cơ chế cho phép truy cập và thay đổi giá trị của thuộc tính đối tượng thông qua một chuỗi khóa (key) mà không cần gọi trực tiếp getter hoặc setter.
  • Cách hoạt động: KVC sử dụng các chuỗi khóa để xác định thuộc tính mà bạn muốn truy cập hoặc thay đổi. Điều này cho phép bạn làm việc với các thuộc tính của đối tượng một cách linh hoạt hơn, thậm chí là với các thuộc tính mà bạn không biết trước tại thời điểm viết mã.
  • Ví dụ: Sử dụng setValue(_:forKey:) để thiết lập giá trị và value(forKey:) để lấy giá trị của thuộc tính.

Key-Value Observing (KVO)

  • Định nghĩa: KVO là một cơ chế cho phép đối tượng quan sát sự thay đổi của thuộc tính trong đối tượng khác.
  • Cách hoạt động: Khi một thuộc tính được...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Typecasting trong Swift là gì?

middle

Khi nào sử dụng fileprivate access modifier trong Swift?

middle

Framework JSON nào được hỗ trợ trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào