Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Generic trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong Swift, Generic là một tính năng mạnh mẽ cho phép bạn viết mã linh hoạt, có thể tái sử dụng và có thể làm việc với bất kỳ loại nào, tuân theo các yêu cầu mà bạn định nghĩa. Điều này có nghĩa là bạn có thể tránh việc lặp lại mã và giữ mã nguồn của mình khô ráo (DRY - Don't Repeat Yourself).

Cách hoạt động của Generics:

  • Tạo Ra Mã Linh Hoạt: Generics cho phép tạo ra các hàm, lớp, cấu trúc, hoặc liệt kê (enumerations) có thể làm việc với bất kỳ loại dữ liệu nào.
  • Ràng Buộc Loại Dữ Liệu: Bạn có thể tạo ra các ràng buộc (constraints) cho generics, yêu cầu các giá trị đầu vào phải tuân theo những yêu cầu này, chẳng hạn như phải tuân theo một protocol cụ thể.
  • Tái Sử Dụng Mã: Generics giúp ngăn chặn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa AndroidiOS là gì?

expert

Sự khác biệt giữa init?()init() trong Swift là gì?

junior

Sự khác biệt giữa ===== trong Swift là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào