Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

NSError trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong Swift, NSError là một lớp được sử dụng để biểu diễn thông tin về một điều kiện lỗi, bao gồm một miền (domain), một mã lỗi cụ thể cho miền đó, và thông tin bổ sung dành cho ứng dụng. NSError được sử dụng rộng rãi trong các API của Objective-C và Cocoa, và vẫn được hỗ trợ trong Swift để tương thích và tương tác với các phần của ứng dụng hoặc thư viện viết bằng Objective-C.

Đặc điểm chính của NSError:

  • Domain: Một chuỗi xác định miền lỗi, giúp nhóm các lỗi có liên quan lại với nhau.
  • Code: Một số nguyên xác định lỗi cụ thể trong miền đó.
  • UserInfo: Một từ điển chứa thông tin bổ sung về lỗi, có thể bao gồm một chuỗi mô tả lỗi và các thông tin khác giúp xác định hoặc giải quyết lỗi.

Trong Swift, các lỗi thường được biểu diễn bằng cách sử dụng kiểu Error, một protocol mà Swift cung cấp để xử lý lỗi m...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt giữa việc đánh dấu một phương thức là @objc so với dynamic trong Swift như thế nào?

senior

Copy on Write (CoW) trong Swift là gì?

expert

Giải thích DispatchGroup trong Swift là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào