Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Giải thích khi nào nên sử dụng các t...

Câu trả lời

Trong Swift, việc sử dụng các toán tử ép kiểu khác nhau phụ thuộc vào mục đích của bạn và loại kiểm tra hoặc chuyển đổi kiểu dữ liệu mà bạn muốn thực hiện. Dưới đây là hướng dẫn về khi nào nên sử dụng mỗi toán tử:

Toán tử is: Sử dụng toán tử is để kiểm tra xem một instance có phải là một kiểu cụ thể hay không. Toán tử này trả về true nếu instance thuộc về kiểu đó, và false nếu không. Điều này hữu ích khi bạn muốn kiểm tra kiểu của một đối tượng mà không cần chuyển đổi nó.

Ví dụ:

if someValue is String {
    print("Giá trị là kiểu String.")
}

Toán tử as?: Sử dụng toán tử as? để thực hiện một "downcast" tùy chọn từ một superclass xuống một subclass. Toán tử này trả về một giá trị tùy chọn (optional), nghĩa là nó sẽ trả về nil nếu việc chuyển đổi không thành công. Điều này giúp bạn an toàn khi chuyển đổi kiểu mà không chắc chắn về kiểu thực sự của đối tượng.

Ví dụ:

if let someString = someValue as? String {
    print("Giá trị là...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa fileprivateprivate trong Swift là gì?

senior

Thuộc tính autoclosure là gì và khi nào nên sử dụng nó trong Swift?

middle

Khi nào tôi nên sử dụng deinit trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào