Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Enum trong là gì Swift?

Câu trả lời

Thuật ngữ enum đề cập đến một kiểu dữ liệu do người dùng xác định bao gồm một tập hợp các giá trị liên quan cho phép bạn làm việc với các giá trị đó trong code của mình theo cách an toàn về kiểu. Một kiểu dữ liệu enum được xác định bởi từ khóa enum.

Cú pháp

enum enum_name  
{    
// enumeration values are described here 
}

Ví dụ:

enum MonthsofaYear 
{    
case January 
case Fe...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích GCD trong iOS là gì?

middle

Trong Swift, từ khóa required có nghĩa là gì?

middle

Khi nào nên sử dụng set thay vì array trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào