Câu hỏi

ARC là gì?

Câu trả lời

Trong ngôn ngữ Swift, ARC (Automatic Reference Counting) được dùng cho quản lý bộ nhớ ứng dụng. Nó khởi tạo và xác định tài nguyên hệ thống, do đó giải phóng bộ nhớ dành cho một th...

Bạn cần đăng nhập để xem