Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

de-initializer là gì, và chúng được viết như thế nào trong Swift?

Câu trả lời

Trong Swift, deinitializer là một phương thức đặc biệt được gọi ngay trước khi một thể hiện (instance) của lớp (class) được giải phóng bộ nhớ (deallocated). Deinitializer cho phép bạn thực hiện bất kỳ dọn dẹp nào cần thiết trước khi đối tượng bị hủy, như đóng các tệp hoặc kết nối mạng, hoặc giải phóng bất kỳ tài nguyên nào mà đối tượng có thể đã cấp phát

Deinitializer được viết bằng từ khóa deinit và không nhận bất kỳ tham số nào, cũng không có cặp ngoặc đơn sau tên của nó. Mỗi lớp có thể có tối đa một deinitializer và chỉ các lớp mới có thể có deinitializer, cấu...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Từ khóa "mutating" trong Swift có nghĩa là gì?

middle

Làm cách nào để sắp xếp một custom objects theo giá trị thuộc tính trong Swift?

middle

Khi nào sử dụng thuộc tính @objc trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào