Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

QoS (Quality of Service)...

Câu trả lời

QoS, viết tắt của Quality of Service, là một tính năng trong Grand Central Dispatch (GCD) của Swift, cho phép phân loại công việc cần thực hiện trên một DispatchQueue dựa trên mức độ quan trọng của nó đối với ứng dụng. Bằng cách chỉ định chất lượng của một tác vụ, bạn biểu thị mức độ quan trọng của nó đối với ứng dụng của mình

Các Mức Độ QoS

QoS được chia thành bốn mức độ chính, mỗi mức độ phản ánh mức độ ưu tiên và mục đích sử dụng khác nhau:

  • userInteractive: Dành cho các tác vụ như hoạt ảnh hoặc cập nhật giao diện người dùng. Các tác vụ này cần được thực hiện ngay lập tức để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà
  • userInitiated: Dành cho các tác vụ như tải dữ liệu từ API, ngăn chặn người dùng thực hiện tương tác. Các tác vụ này cần được hoàn thành nhanh chóng để người dùng có thể tiếp tục tương tác với ứng dụng
  • utility: Dành cho các tác vụ không cần người dùng theo dõi trực tiếp, như tải dữ liệu nền hoặc thực hiện các tác vụ kéo dài
  • background: Dành cho các tác vụ như lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu địa phương hoặc bất kỳ mã bảo trì nào không phải là ưu tiên cao. Các tác vụ này thường không cần được hoàn thành ngay lập tức

Sử Dụng QoS

Qo...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào nên sử dụng set thay vì array trong Swift?

middle

ARC trong Swift là gì?

senior

Giải thích sự khác biệt giữa tham chiếu weakunowned trong Swift. Cho ví dụ?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào