Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Kể ra những loại Integer có trong Swift?

Câu trả lời

Trong Swift, có nhiều loại Integer được cung cấp để đáp ứng nhu cầu sử dụng số nguyên với các kích thước khác nhau. Dưới đây là các loại Integer có trong Swift:

  1. Int8: Là một số nguyên có dấu 8-bit, với phạm vi từ -128 đến 127.
  2. Int16: Là một số nguyên có dấu 16-bit, với phạm vi từ -32,768 đến 32,767.
  3. Int32: Là một số nguyên có dấu 32-bit, với phạm vi từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647.
  4. Int64: Là một số nguyên có dấu 64-bit, với phạm vi từ -9,223,372,036,854,775,808 đến 9,223,372,036,854,775,807.
  5. UInt8: Là một số nguyên không dấu 8-bit, với phạm vi từ 0 đến 255.
  6. UInt16: Là một số nguyên không dấu 16-bit, với phạm vi từ 0 đến 65,535.
  7. UInt32: Là một số nguyên không dấu 32-bit, với ph...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm cách nào để sắp xếp một custom objects theo giá trị thuộc tính trong Swift?

middle

Sự khác biệt giữa UpcastDowncast trong Swift là gì?

middle

Sự khác biệt giữa App IDBundle ID là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào