Câu hỏi

Có bao nhiêu loại Collection trong Swift?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Trong swift, có 2 loại Collection đó là ArrayDictionary.

  • Array: bạn có thể tạo 1 Array của 1 loại dữ liệu hoặc...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Xem xét đoạn code bên dưới var array1 = [1, 2, 3, 4, 5]... và cho biết kết quả?

Xem câu trả lời detail

`de-initializer` là gì, và chúng được viết như thế nào trong Swift?

Xem câu trả lời detail

Các tính năng chính của Swift là gì?

Xem câu trả lời detail

Liệt kê ra các Control Transfer Statements (lệnh chuyển điều khiển) được dùng trong Swift?

Xem câu trả lời detail

Sự khác nhau giữa Swift và Objective-C là gì?

Xem câu trả lời detail