Câu hỏi

Có bao nhiêu loại Collection trong Swift?

Câu trả lời

Trong Swift, có ba loại collection chính được sử dụng để lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy nhất

  1. Arrays (Mảng): Là các tập hợp có thứ tự của các giá trị. Mảng có thể chứa bất kỳ loại dữ liệu cụ thể nào và đảm bảo rằng cùng một loại dữ liệu được sử dụng xuyên suốt mảng
  2. Sets (Tập hợp): Là các tập hợp không có thứ tự của các phần tử duy nhất. Sets rất hữu ích khi thứ tự của các phần tử không quan trọng, nhưng bạn cần đảm bảo không có giá trị trùng lặp
  3. Dictionaries (Từ điển): Là các tập hợp không có ...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa hàm (function)phương thức (method) trong Swift là gì?

expert

Chúng ta có cần sử dụng [weak self] hoặc [unowned self] trong closure này trong Swift không?

junior

Các Framework được sử dụng để xây dựng giao diện ứng dụng cho iOS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào