Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Lợi ích của việc sử dụng `Dispa...

Câu trả lời

DispatchWorkItem trong Swift cung cấp một số lợi ích khi làm việc với đa luồng và quản lý các tác vụ bất đồng bộ:

  1. Khả năng hủy bỏ tác vụ: Một trong những lợi ích chính của DispatchWorkItem là khả năng hủy bỏ các tác vụ đã được lên lịch nhưng chưa được thực thi hoặc đang được thực thi. Nếu một tác vụ được hủy trước khi nó bắt đầu, nó sẽ không được thực thi. Nếu nó đang được thực thi, thuộc tính isCancelled sẽ trả về giá trị true, và bạn có thể kiểm tra thuộc tính này để ngắt tác vụ nếu cần
  2. Đơn giản hơn NSOperationQueue: DispatchWorkItem cung cấp một cách đơn giản hơn để quản lý các tác vụ so với việc sử dụng NSOperationQueue, đồng thời vẫn giữ được khả năng kiểm soát các tác vụ
  3. Throttle (điều chỉnh tốc độ thực thi): DispatchWorkItem có thể được sử dụng để xây dựng chức năng throttle, giúp kiểm soát tốc độ thực thi của các tác vụ, ví dụ như trong các tình huống tìm kiếm
  4. Chờ đợi cho đến khi tác vụ hoàn thành: DispatchWorkItem c...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Khi nào bạn nên sử dụng self trong một phương thức trong Swift?

middle

Sự khác biệt chính giữa Array, SetDictionary trong Swift là gì?

middle

Framework JSON nào được hỗ trợ trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào