Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa hàm (functions)closures trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong Swift, hàm và closures rất giống nhau, nhưng có một số khác biệt tinh tế. Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa hàm và closures:

  1. Tên: Một hàm luôn có một tên khi nó được định nghĩa, trong khi một closure thì không. Closures thường được sử dụng như một khối mã không có tên, có thể được truyền đi như một giá trị hoặc được sử dụng như một biến.
  2. Bắt giữ giá trị: Closures có khả năng "bắt giữ" các giá trị từ phạm vi mà nó được định nghĩa. Điều này có nghĩa là closures có thể truy cập và sử dụng các biến và hằng số từ phạm vi bên ngoài của nó. Hàm lồng nhau (nested functions) cũng có khả năng bắt giữ giá trị từ môi trường của chúng, nhưng hàm toàn cục (global functions) thì không....
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác nhau giữa Swift và Objective-C là gì?

senior

Sự khác biệt giữa AnyAnyObject trong Swift là gì?

middle

Sự khác biệt giữa hàm (function)phương thức (method) trong Swift là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào