Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Extensions được sử dụng để làm gì trong Swift?

Câu trả lời

Extensions trong Swift được sử dụng để thêm mới chức năng vào một lớp, cấu trúc, liệt kê, hoặc kiểu giao thức đã tồn tại. Điều này bao gồm khả năng mở rộng các kiểu mà bạn không sở hữu mã nguồn gốc của chúng. Ví dụ, bạn có thể thêm các phương thức mới, tính toán các thuộc tính, định nghĩa các phương thức khởi tạo mới, định nghĩa subscripts, và định nghĩa và sử dụng các kiểu lồng nhau mới trong một extension

Extensions rất mạnh mẽ vì chúng giúp tổ chức mã nguồn của bạn tốt hơn. Bạn sử dụng một extension để thêm chức năng mới vào một lớp đã tồn tại. Điều này đặc biệt hữu ích nếu bạn không có quyền truy cập vào mã nguồn gốc của lớp đó

Một ví dụ cụ thể về việc sử dụng extension là khi một nhà phát triển khác đã định nghĩa một lớp trong mã của họ, và bạn không có quyền truy cập vào mã đó. Giả sử lớp đó là Airplane và nhà phát triển quyết định đo độ cao của máy bay bằng fe...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa CocoaCocoa Touch trong Swift là gì?

expert

Lợi ích của việc sử dụng DispatchWorkItem trong Swift là gì?

junior

Liệt kê ra các Control Transfer Statements (lệnh chuyển điều khiển) được dùng trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào