Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Liệt kê ra các Control Transfer Statements (lệnh chuyển điều khiển) được dùng trong Swift?

Câu trả lời

Trong Swift, các Control Transfer Statements (lệnh chuyển điều khiển) được sử dụng để thay đổi luồng thực thi của chương trình. Swift cung cấp một số lệnh chuyển điều khiển khác nhau, bao gồm:

  1. continue: Lệnh này nói với vòng lặp để dừng thực thi khối mã hiện tại và tiếp tục với lần lặp tiếp theo của vòng lặp.
  2. break: Lệnh này được sử dụng để kết thúc thực thi của vòng lặp hoặc câu lệnh switch ngay lập tức.
  3. fallthrough: Trong một câu lệnh switch, lệnh này được sử dụng để thực thi mã trong trường hợp tiếp theo mà không kiểm tra điều kiện của trường hợp đó.
  4. return: Lệnh này kết thúc thực thi của hàm hiện tại và t...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Copy on Write (CoW) trong Swift là gì?

middle

Sự khác biệt giữa các từ khóa openpublic trong Swift là gì?

middle

strong reference là gì, và tại sao chúng ta cần nó trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào