Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Khi nào bạn nên sử dụng self trong một phương thức trong Swift?

Câu trả lời

Trong Swift, từ khóa self được sử dụng để tham chiếu đến thực thể hiện tại của một lớp, cấu trúc hoặc liệt kê trong phạm vi của nó. Dưới đây là một số tình huống cụ thể khi bạn cần sử dụng self trong một phương thức:

  1. Trong các khởi tạo (initializers): Để phân biệt giữa các thuộc tính của lớp và các tham số của phương thức khởi tạo khi chúng có cùng tên. Điều này giúp rõ ràng hóa việc gán giá trị cho thuộc tính của đối tượng từ các tham số đầu vào
  2. Trong các closures: Khi bạn truy cập self từ bên trong một closure thuộc về một lớp, Swift yêu cầu bạn phải sử dụng self để làm rõ bạn hiểu rằng bạn đang nắm giữ một tham chiếu đến self, có thể gây ra tình trạng giữ (retain cycle) nếu không cẩn thận. Điều này giúp làm rõ phạm vi mà self được sử dụng và ngữ cảnh của nó
  3. Để tránh nhầm lẫn: Khi tên của thuộc tính trùng với tên của biế...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Loại trả về Never là gì? Khi nào nên sử dụng nó thay vì Void trong Swift?

senior

Tác vụ đồng bộ và bất đồng bộ trong iOS là gì?

junior

Deep linking trong iOS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào