Câu hỏi

Giải thích kiến trúc iOS?

Câu trả lời

iOS hoạt động theo cấu trúc lớp. Kiến trúc iOS bao gồm bốn lớp, mỗi lớp cung cấp một framework lập trình để tạo các ứng dụng hoạt động trên phần cứng. Giao tiếp sẽ được tăng cường bởi các lớp giữa lớp ứng dụng và lớp phần cứng. Lớp cấp thấp hơn cung cấp các dịch vụ mà tất cả các ứng dụng yêu cầu, ...

Bạn cần đăng nhập để xem