Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa App IDBundle ID là gì?

Câu trả lời

Trong Swift và phát triển iOS, App IDBundle ID là hai khái niệm quan trọng liên quan đến việc xác định ứng dụng của bạn trong hệ thống của Apple và trên thiết bị.

App ID

  • App ID là một chuỗi duy nhất được sử dụng để xác định một hoặc nhiều ứng dụng từ một nhóm phát triển cụ thể trên hệ thống của Apple.
  • Nó bao gồm hai phần: Team IDBundle ID search string, được phân tách bởi một dấu chấm. Team ID là một chuỗi được Apple cung cấp và duy nhất cho mỗi nhóm phát triển, trong khi Bundle ID search string là chuỗi do nhà phát triển cung cấp, có thể xác định một ứng dụng cụ thể hoặc một nhóm ứng dụng thông qua việc sử dụng wildcard.
  • App ID được sử dụng trong quá trình tạo provisioning profile, cho phép ứng dụng được ký và chạy trên thiết bị hoặc phân phối qua App Store.

Bundle ID

  • Bundle ID là một chuỗi duy nhất xác định một ứng dụng cụ thể trong hệ thống của Apple và t...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Enum trong là gì Swift?

junior

Deep linking trong iOS là gì?

senior

QoS (Quality of Service) trong GCD trong Swift là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào