Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Thuộc tính lazy trong Swift để làm gì?

Câu trả lời

Trong Swift, thuộc tính lazy được sử dụng để trì hoãn việc khởi tạo của một thuộc tính cho đến khi nó được truy cập lần đầu tiên. Điều này có nghĩa là giá trị của thuộc tính lazy sẽ không được tính toán cho đến khi nó thực sự cần thiết, giúp tối ưu hóa hiệu suất bằng cách tránh thực hiện công việc không cần thiết hoặc tốn kém ngay từ đầu.

Đặc điểm của thuộc tính lazy:

  • Khởi tạo Trì hoãn: Giá trị của thuộc tính lazy chỉ được tính toán khi nó được truy cập lần đầu tiên.
  • Tối ưu hóa Hiệu suất: Giúp giảm thiểu chi phí khởi tạo cho các đối tượng lớn hoặc các tác vụ tính toán phức tạp mà có thể không bao giờ được sử dụng.
  • Sử dụng Trạng thái Hiện tại: Thuộc tính lazy sử dụng trạng thái hiện tại của đối tượng tại thời điểm nó được truy cập, điều này có nghĩa là nó có thể sử dụng các thuộc tính và phương thức khác của đối tượng.
  • **Chỉ dành cho `va...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

QoS (Quality of Service) trong GCD trong Swift là gì?

middle

Sự khác nhau giữa as? , as! and as trong Swift là gì?

entry

Swift là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào