Câu hỏi

Khái niệm Optional trong Swift là gì?

Câu trả lời

Optional là một khái niệm mới trong ngôn ngữ lập trình Swift. Với việc sử dụng optional, Swift được Apple giớ...

Bạn cần đăng nhập để xem