Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Khái niệm Optional trong Swift là gì?

Câu trả lời

Trong Swift, Optional là một tính năng quan trọng giúp xử lý trường hợp một biến có thể không chứa giá trị nào cả. Một Optional hoạt động như một container có thể chứa một giá trị của một loại cụ thể hoặc không chứa giá trị nào (nil), giúp ngôn ngữ Swift trở nên an toàn hơn về mặt loại dữ liệu

Khái niệm Optional:

  • Container cho Giá Trị: Optional được sử dụng như một container có thể chứa một giá trị của một loại cụ thể hoặc không chứa giá trị nào (nil).
  • Kiểu An Toàn: Sử dụng Optional giúp Swift trở nên an toàn hơn về mặt loại dữ liệu bằng cách buộc lập trình viên phải xử lý trường hợp giá trị có thể là nil.

Cách Khai Báo và Sử Dụng Optional:

  • Khai Báo: Để khai báo một Optional, bạn thêm dấu chấm hỏi (?) sau kiểu dữ liệu. Ví dụ: var name: String? nghĩa là name có thể là một chuỗi hoặc nil.
  • Unwrapping: Để sử dụng giá trị bên trong một Optional, bạn cần "unwrap" nó. Có hai cách phổ biến để unwrap một Optional: sử dụng if let...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Typecasting trong Swift là gì?

middle

Sự khác biệt giữa letvar trong Swift là gì?

middle

Khi nào sử dụng thuộc tính @objc trong Swift?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào