Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Điều gì làm cho constants trong Go trở nên đặc biệt?

Câu trả lời

Trong ngôn ngữ lập trình Go, constants (hằng số) có một số đặc điểm đặc biệt làm cho chúng trở nên quan trọng và hữu ích trong việc phát triển phần mềm:

  1. Không thể thay đổi: Một khi đã được khai báo, giá trị của một hằng số không thể thay đổi. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt quá trình thực thi chương trình.
  2. Hiệu suất cao: Vì giá trị của hằng số được biết đến tại thời điểm biên dịch, điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất của chương trình bằng cách giảm thiểu thời gian cần thiết để truy cập và sử dụng giá trị đó.
  3. Hỗ trợ cả kiểu dữ liệu không định kiểu và định kiểu: Go cho phép khai báo hằng số với hoặc không có kiểu dữ liệu cụ thể. Hằng số không định kiểu có thể thích nghi với kiểu dữ liệu dựa trên ngữ cảnh sử dụng, cung cấp sự linh hoạt trong việc lập trình.
  4. Độ chính xác cao với hằng số số học: Hằng số số học trong Go có thể được biểu diễn với độ chính xác cao, không giới hạ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn có thể khai báo nhiều type của biến trong một câu lệnh khai báo trong Go không?

junior

Trong Go, có những phạm vi biến nào? Hãy giải thích

junior

Go Interface là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào