Câu hỏi

Explain what is Data Encryption?

Câu trả lời

Data encryption translates data into another form, or code, so that only people with access to a secret key (formally called a dec...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Explain difference between Hashing and Encryption algorithms?

senior

Có thể giải mã các hash MD5 được không? Hãy giải thích.

entry

What is a key?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào