Câu hỏi

What is a key?

Câu trả lời

In cryptography a key is a piece of information used in combination with an algorithm (a cipher) to transform plaintext into ciphertext (encryption) and vice versa...

Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Why is the Root Certificate important?

junior

What is Symmetric Encryption?

expert

Giải thích các loại kháng cự mà một hàm băm mật mã cần phải có?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào